Tiedotteet

Proha Oyj      Pörssitiedote 3.3.2005 klo 9.00

PROHA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2004

- Prohan tulos parani ennakoidusti vuoden viimeisellä neljänneksellä.
- Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1. - 31.12.2004 oli
 65,7 milj. euroa (76,8 milj. euroa 1.1. - 31.12.2003).
- Tulos ennen liikearvon poistoja (EBITA) ilman kertaluonteisia
 uudelleenjärjestelykuluja oli -2,7 (-3,0) milj. euroa ja uudelleenjärjestely-
 kulut mukaan lukien -4,5 (-4,0) milj.euroa.
- Katsauskauden tulokseen sisältyy Artemiksen kertaluonteisia
 uudelleenjärjestelykuluja n. 1,8 (1,0) milj. euroa.
- Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 17,3 (19,4) milj. euroa
 ja tulos (EBITA) 0,1 (-0,5) milj. euroa.
- Prohan vuoden 2004 suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting
 Standards, FAS) mukaisessa tilinpäätöksessä sekä osavuosikatsauksissa kaikki
 tuotekehitysmenot, yhteensä 6,8 milj. euroa on kirjattu suoraan kuluksi 
 niiden syntymisvuotena.
- Proha julkistaa tänään erillisen tiedotteen, jossa on esitetty kansainvälisten
 tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti lasketut alustavat IFRS-vertailu-
 tiedot vuodelta 2004. IFRS:n mukaisesti laskettu liiketulos 1.1.-31.12.2004
 oli 2,1 milj. euroa voitollinen ja tulos 1.1.- 31.12.2004 voitollinen 
 1,1 milj euroa.
- Investointien suunnitteluun ja ohjaukseen käytettävän Artemis 7 -projekti-
 ja portfolionhallintaohjelmiston myynti kasvoi edelleen merkittävästi ja
 edustaa jo lähes puolta uusien ohjelmistolisenssien myynnistä.
- Konsernin tase vahvistui toisella neljänneksellä, kun norjalaisesta Dovresta
 tuli Prohan kokonaan omistama tytäryhtiö ja Prohan Artemis-alakonserniin
 hankittiin osakeannilla uutta rahoitusta 9 miljoonaa dollaria. Järjestelyn
 jälkeen Prohan omistusosuus Artemiksesta väheni 80 %:sta 57 %:iin.
- Artemiksen toiminnan tehostaminen on jatkunut edelleen. Sen seurauksena
 Proha-konsernin henkilöstön määrä väheni katsauskaudella 94 henkilöllä
 (n. 18 %).
- Norjan liiketoiminta oli kannattavaa ja kehittyi sekä liikevaihdon että
 tuloksen osalta odotetusti.
- Proha-konsernin alentunut kulutaso antaa myönteisen lähtökohdan vuodelle
 2005. Prohan johto ennakoi liikevaihdon kasvavan vuonna 2005 ja
 liiketuloksen olevan voitollinen.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen investointien
suunnittelun ja ohjauksen ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan. Proha
on maailmanmarkkinajohtaja yritystason projekti- ja portfoliojohtamisen
ohjelmistomarkkinoilla.

Proha-konserniin kuuluvat alakonserni Artemis, joka kerrytti noin
63,7 % (66,9 %) konsernin vuoden 2004 liikevaihdosta sekä öljy- ja
kaasusektorille painottuva Norjan projektijohtamisen liiketoiminta,
jonka osuus oli noin 34,0 % (30,5 %) konsernin vuoden 2004
liikevaihdosta.

Ohjelmistomarkkinoiden kasvu on käynnistymässä vuosituhannen
vaihteen markkinoiden pienenemisen jälkeen. Vuonna 2004 kasvu on
ollut vielä historiallisesti tarkasteltuna hyvin pientä ja
suuntautunut entistä suuremmassa määrin palveluihin. Investoinnit
uusiin yritystason järjestelmiin eivät ole käynnistyneet
teollisuusmaissa odotetulla tavalla. Koko ohjelmistoteollisuudessa
painopiste jatkoi siirtymistään kohti palveluja ja jatkuvia
lisenssituottoja. Suhteellisesti ottaen järjestelmätoimittajien
kertaluontoiset lisenssituotot jatkoivat pienentymistään. Tästä
trendistä poiketen Artemiksen uuden sukupolven internet-pohjaisten
ratkaisujen lisenssimyynti kasvoi merkittävästi tilikauden aikana.

Yksikköhinnaltaan korkeamman uuden sukupolven Artemis 7
-ratkaisujen myynti kehittyi suotuisasti. Artemis 7 -lisenssien
myynti edusti lähes puolta Artemiksen uuslisenssimyynnin arvosta
tilikaudella. Uusia Artemis-lisenssejä myytiin yhteensä noin 50.000
kappaletta tilikaudella (59.000 kpl).

Artemis-alakonsernin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Patrick
Ternier 23.1.2004 alkaen. Patrick Ternierillä on 20 vuoden kokemus
kansainvälisestä ohjelmistoliiketoiminnasta. Hän oli sekä Saksan
että Ranskan Artemis-yhtiöiden suurin osakkeenomistaja ja
toimitusjohtaja ennen niiden liittämistä osaksi Proha-konsernia
joulukuussa 2000.

Artemiksen toiminnan tehostaminen jatkui tilikaudella. Tilikauden
kertaluontoiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 1,8 milj.
euroa (0,9 milj. euroa).

Asiakkaat käyttävät Artemis 7 -ohjelmistoon perustuvia ratkaisuja
mm. investointien suunnitteluun ja ohjaukseen (IP&C, Investment
Planning and Control), tietotekniikkahankkeiden hallintaan (ITM, IT
Management), julkisten investointien ohjaukseen (PIM, Public
Investment Management), tuotekehityksen ohjaukseen (NPD, New
Product Development) ja teollisuusinvestointien ja kunnossapidon
ohjaukseen (SAO, Strategic Asset Management). Näiden
liiketoimintaprosesseja tukevien ratkaisujen kehitystyö eteni
suunnitellusti ja jatkuu edelleen.

Norjan liiketoiminta kehittyi ennakoidusti. Liiketoiminnan
kruunumääräinen volyymi pysyi lähes ennallaan vuoteen 2003
verrattuna euromääräisen liikevaihdon laskiessa
valuuttakurssimuutosten vuoksi. Konsernin aiemmin osittain omistama
Dovre International AS hankittiin kokonaan Proha-konsernin
omistukseen kesäkuussa 2004. Kolmannella neljänneksellä Dovre teki
puitesopimuksen erään johtavan norjalaisen energia-alan toimijan
kanssa. Sopimus turvaa osaltaan Dovren liiketoiminnan volyymia
useiksi vuosiksi eteenpäin. Lisäksi Dovre panosti katsauskaudella
kansainvälisen toimintansa kehittämiseen ja julkisiin
infrastruktuuri-investointeihin suuntautuvan palvelutoimintansa
kasvattamiseen. Prohan toinen norjalainen tytäryhtiö Safran
Software Solutions AS panosti tilikaudella jakelukanavan
kehittämiseen Safran for Microsoft Project -tuotteelleen.

LIIKEVAIHTO

Proha-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 65,7 milj. euroa (76,8
milj. euroa), mikä oli 14 % pienempi kuin vertailuvuonna.

Tilikaudella 66 % konsernin liikevaihdosta tuli euroalueen
ulkopuolelta. Euron kurssin edelleen jatkunut vahvistuminen
pienensi tilikauden euromääräistä liikevaihtoa 2,3 milj. euroa
vuoteen 2003 verrattuna.

Artemis-alakonsernin liikevaihto oli 41,9 milj. euroa (51,4 milj.
euroa) eli 63,7 % konsernin liikevaihdosta (66,9 %). Norjan
toimintojen liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (23,4 milj. euroa) eli
34,0 % konsernin liikevaihdosta (30,5 %).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,3(19,4) milj. euroa.
Artemis-alakonsernin liikevaihto oli 11,1 (13,0) milj. euroa ja
Norjan toimintojen liikevaihto oli 6,0 (5,8) milj. euroa.

Liikevaihto jakautui tuotetyypeittäin seuraavasti:

Liikevaihto     Milj.     Osuus    Milj.   Osuus
tuote-       euroa     liike-   euroa    liike-
tyypeittäin   1-12/2004    vaihdosta  1-12/2003
vaihdosta

Kertaluonteiset
lisenssituotot    11,1      17,0 %   12,4     16,1 %
Jatkuvat
lisenssituotot    14,9      22,6 %   15,9     20,7 %
Palvelutuotot    39,7      60,4 %   48,5     63,2 %
Yhteensä       65,7     100,0 %   76,8    100,0 %

Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus
tilikaudella oli 39,7 milj. euroa (48,5 milj. euroa) eli 60,4 %
liikevaihdosta (63,2 %). Palvelut muodostuivat Dovren
harjoittamasta projektijohtamisen konsultoinnista sekä Artemiksen
ohjelmistojen konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja
tukipalveluista.

Lisenssituotot olivat 26,0 milj. euroa (28,3 milj. euroa) eli 39,6
% liikevaihdosta (36,8 % %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet
tuotot olivat 11,1 milj. euroa (12,4 milj. euroa) ja jatkuvat
lisenssituotot olivat 14,9 milj. euroa ( 15,9 milj. euroa).

Tilikaudella konsernin asiakkaat ostivat 50.000 uutta Artemis-
loppukäyttäjälisenssiä (59.000 kpl). Artemis-lisenssejä on myyty
kaikkiaan yli 600.000 kappaletta maailmanlaajuisesti. Tilikauden
lisenssimäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2003
nähden, sillä tilikaudella lisenssien myynti painottui aikaisempaa
enemmän toiminnoiltaan laajempiin tuotteisiin.

Liikevaihdon jakauma maittain:

           1-12/2004        1-12/2003
        Milj.   Osuus     Milj.     Osuus
        euroa   liike-    euroa     liike-
            vaihdosta          vaihdosta
Iso-Britannia  5,8    8,8 %     8,8     11,5 %
Italia     6,0    9,1 %     6,0     7,8 %
Japani     4,1    6,3 %     5,5     7,1 %
Norja     22,4    34,0 %    23,4     30,5 %
Ranska     6,6    10,0 %     7,3     9,5 %
Saksa      2,8    4,3 %     3,3     4,4 %
Singapore    1,1    1,7 %     1,1     1,3 %
Suomi      7,2    11,0 %     7,6     9,9 %
Yhdysvallat   9,7    14,8 %    13,8     18,0 %
Yhteensä    65,7   100,0 %    76,8    100,0 %

KANNATTAVUUS

Tulos ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli -4,5 milj. euroa (-4,0)
milj. euroa).

Artemis-alakonsernin EBITA oli -4,2 milj. euroa (-5,0 milj. euroa).
Säästötoimet jatkuivat tilikaudella.

Norjan liiketoimintojen EBITA oli 0,9 milj. euroa (1,2 milj.
euroa). Norjan liiketoimintojen tulos oli suunnitellulla tasolla.

Konsernin liiketulos (EBIT) tammi-joulukuussa oli -6,5 milj. euroa
(-6,0 milj. euroa) eli -9,9 % liikevaihdosta (-7,8 %).

Tilikauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia
uudelleenjärjestelykuluja 1,8 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Ne
muodostuivat henkilöstön irtisanomiskuluista 1,4 milj. euroa (0,7
milj. euroa) sekä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneestä 0,4
milj. eurosta (0,3 milj. euroa).

Konsernin liiketoiminnan kulutaso ennen kertaluontoisia eriä oli
tilikaudella n. 15 % alempi edelliseen vuoteen verrattuna. 
Viimesellä neljänneksellä konsernin operatiivinen kulutaso oli
lähes 3 milj. euroa alempi kuin vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ja satunnaisia
eriä oli -6,6 (-5,8) milj. euroa. Tilikauden tulos oli -7,5 (-6,2)
milj. euroa.

Tulos osaketta kohden oli -0,13(-0,12) euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) oli -26,1 % (-19,1 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -
60,2 % (-48,8 %).

KASSAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tilikauden päättyessä likvidien varojen määrä oli 5,1 (7,1) milj.
euroa. Likvidien varojen määrä väheni 2,0 milj. euroa 31.12.2003
tilanteeseen verrattuna. Tilikaudella liiketoiminnan rahavirta oli
-7,7 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa Artemiksen tappiollisesta
toiminnasta.

Proha-konsernin rahoitusasema vahvistui kesäkuussa 2004, kun sen
tytäryhtiö Artemis hankkii uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta
yhteensä yhdeksän miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Artemis suuntasi
yhdysvaltalaisen Emancipation Capital LLP:n johtamalle
sijoittajaryhmälle suunnatussa osakeannissa uusia Artemiksen
etuoikeutettuja osakkeita 4.090.909 kappaletta, 2,20 dollarin
yksikköhintaan yhteensä 9 miljoonan dollarin arvosta. Järjestelystä
saadulla rahoituksella lisättiin Artemiksen käyttöpääomaa ja
maksettiin takaisin Artemiksen velkoja. Saatu rahoitus vahvisti
Artemiksen tasetta.

Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päättyessä 8,9 (7,7)
milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli
20,4 % (17,4 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli
4,7 (4,3) milj. euroa ja lyhytaikaista 4,2 (3,4) milj. euroa.

Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,1 (1,1).

Bruttoinvestoinnit vuonna 2004 olivat: aineellisiin hyödykkeisiin
0,4 (0,3) milj. euroa, konserniliikearvoon 3,2 (0,0) milj. euroa.

Taseen loppusumma 31.12.2004 oli 43,6 (44,7) milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 30,1 % (26,1 %). Nettovelan suhde omaan
pääomaan (gearing) oli vuoden 2004 lopussa 29,2 % (5,3 %).

KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ

Konsernin likvidien varojen määrä 31.12.2004 oli 5,1 (7,1) milj.
euroa.

Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat
riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12
kuukauden aikana.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot olivat 6,8 (7,9) milj.
euroa, eli 10,4 % (10,3 %) tilikauden liikevaihdosta.

Artemis 7 -ohjelmiston ja siihen perustuvien ratkaisujen kehitys
jatkui intensiivisenä tilikaudella. Safran on keskittynyt Safran
for Microsoft Project -tuotteen kehittämiseen.

Prohan vuoden 2004 suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish
Accounting Standards, FAS) mukaisessa tilinpäätöksessä sekä vuoden
2004 FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa tuotekehitysmenoja ei ole
aktivoitu. Kaikki tuotekehitysmenot sisältäen strategiset
tuotekehitysmenot ja alueellisesti kehitettyjen taktisten
tuotteiden kehitysmenot on kirjattu suoraan kuluksi niiden
syntymisvuotena.

IFRS-laskentaperiaatteet eroavat merkittävästi Prohan vuoden 2004
FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä ja vuoden 2004 FAS-muotoisissa
osavuosikatsauksissa soveltamista laskentaperiaatteista. IFRS-
vaikutukset esitetään tänään julkistettavassa erillisessä
tiedotteessa.

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2004 henkilöstöä oli keskimäärin 569 (642 vuonna 2003).
Vuoden 2004 lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli
maailmanlaajuisesti 525 (619) henkilöä. Suomessa työskenteli
yhteensä 84 (108) henkilöä ja ulkomailla 441 (511) vuoden 2003
lopussa. Vuonna 2004 Proha-konsernin henkilöstömäärä väheni 94
työntekijällä.

Henkilöstökulut olivat 50,4 (56,8) milj. euroa, mikä oli 76,7 %
(73,9 %) liikevaihdosta. Tilikauden henkilöstökuluihin sisältyy 1,4
(0,7)milj. euroa työsuhteiden päättymisistä aiheutuneita kuluja.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Proha-konsernin liiketoiminnan keskeisimmät osat ovat Artemis-
alakonserni sekä Norjan liiketoiminnat muodostavat Safran Software
Solutions AS ja Dovre International AS. Proha omistaa Artemiksesta
n. 57 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyn rahoitusjärjestelyn
jälkeen. Norjan liiketoiminnat Proha omistaa vuoden toisella
neljänneksellä tehdyn hankinnan jälkeen kokonaan.

Yhdeksän miljoonaa dollaria uutta omaa pääomaa Artemikseen

Artemis-alakonsernin omaa pääomaa vahvistettiin kesäkuussa 2004
Yhdysvalloissa toteutetulla rahoitusjärjestelyllä, jossa Prohan
tytäryhtiö Artemis International Solutions Corporation (Artemis)
hankki uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä 9 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria. Liikkeeseenlaskettujen etuoikeutettujen
osakkeiden osuus on järjestelyn jälkeen 29 % Artemiksen kaikista
osakkeista. Annin seurauksena Prohan omistusosuus Artemiksesta
väheni 80 %:sta 57 %:iin. Rahoitusjärjestely kasvatti myös Proha-
konsernin omaa pääomaa (ylikurssirahastoa) 9,0 milj. dollarilla,
koska Artemis-alakonsernista ei ole erotettu vähemmistöosuutta
alakonsernin tappiollisuuden vuoksi.

Yhdysvaltalaisen Emancipation Capital LLP:n johtamalle
sijoittajaryhmälle suunnatussa osakeannissa annetut etuoikeutetut
osakkeet eivät oikeuta osinkoon, mutta ovat velkojien
etuoikeusjärjestyksessä etusijalla tavallisiin osakkeisiin nähden
ja enemmistön etuoikeutetuista osakkeista omistavien suostumus
vaaditaan muun muassa tiettyihin Artemiksen konsernirakenteeseen
vaikuttaviin päätöksiin. Kukin etuoikeutettu osake on
vaihdettavissa yhteen Artemiksen tavalliseen osakkeeseen.

Sijoittajaryhmään kuuluvat Emancipation Capitalin lisäksi mm.
Potomac Capital ja Trilogy Software Corporation, jonka perustaja
ja toimitusjohtaja Joseph Liemandt tuli Artemiksen hallituksen jäseneksi.

Dovre kokonaisuudessaan Prohan omistukseen

Proha-konsernin omistus norjalaisesta Dovre International AS:stä
nousi 100 %:iin toisella vuosineljänneksellä. Proha käytti optiotaan ja
osti loput 60 % Dovresta. Aiemmin Proha-konserni omisti 40 %
Dovresta kokonaan omistamansa norjalaisen tytäryhtiön Safran
Software Solutions AS:n kautta. Kauppa suoritettiin osakevaihtona
antamalla 7.850.000 Proha Oyj:n uutta osaketta, mikä vastaa n. 12,8
% Prohan koko osakemäärästä osakepääoman korotuksen jälkeen. Dovre
oli jo aiemmin konsolidoitu tytäryhtiönä Proha-konserniin
osakassopimukseen perustuvan määräysvallan perusteella.

Dovren hankinnasta vastikkeeksi annettujen osakkeiden
yhteenlaskettu merkintähinta oli 3,9 milj. euroa. Annista syntynyt
emissiovoitto oli 1,9 milj. euroa.

Proha irtautui ydinliiketoimintaansa kuulumattomista liiketoiminnoista

Noudattaen projekti- ja portfoliojohtamisen ohjelmistoihin ja
palveluihin keskittyvää strategiaansa Proha irtautui
ydinliiketoimintaansa kuulumattomista liiketoiminnoista
tilikaudella. Lokakuussa Proha myi 30 % vähemmistöosuutensa
Tilitoimisto A Karppinen Oy:stä sekä 50 % osuutensa Jive Solutions
Oy:stä. Lokakuussa Prohan omistusosuus Procountor International
Oy:stä väheni 63,3 %:sta 19,9 %:iin kun Proha ei merkinnyt
osakkeita Procountorin osakeannissa. Järjestelyn vaikutus liikevaihtoon
tai tulokseen ei ollut merkittävä.

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEEN SIIRTYMINEN

Proha Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2005
päättyvältä tilikaudelta. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan
IAS 34:n mukaisesti.

Tänään julkistettavassa erillisessä tiedotteessa esitetään alustava
IFRS:n mukainen avaava tase 1.1.2004, alustava oman pääoman
täsmäytyslaskelma 1.1.2004 sekä konsernin tuloslaskelman ja
konsernitaseen alustavat IFRS-vertailutiedot tilikaudelta 1.1.-
31.12.2004 sekä vuoden 2004 vuosineljänneksiltä.

Proha-konsernin IFRS-siirtymän merkittävimmät vaikutukset konsernin
nykyisiin laskentaperiaatteisiin verrattuna liittyvät
tuotekehitysmenojen aktivointiin (IAS 38), liikearvon ja
yritysjärjestelyjen käsittelyyn (IFRS 3) sekä osakeperusteisten
maksujen käsittelyyn (IFRS 2). Lisäksi Artemis International
Solutions Corporationin (AISC) osittaisluovutuksen IFRS:n mukainen
kirjanpitokäsittely vaikuttaa olennaisesti konsernin vuoden 2004
tulokseen. IFRS 1 -standardin salliman huojennuksen mukaisesti
siirtymäajankohtaa 1.1.2004 edeltäviin hankintoihin ei sovelleta
IFRS 3 -standardia takautuvasti.

Proha julkistaa tänään erillisen tiedotteen, jossa on esitetty
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti lasketut
alustavat IFRS-vertailutiedot vuodelta 2004. IFRS:n mukaisesti
laskettu liiketulos 1.1.-31.12.2004 oli 2,1 milj. euroa voitollinen
ja tulos 1.1.- 31.12.2004 voitollinen 1,1 milj. euroa.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 14.4.2004 Prohan
hallituksen uudeksi jäseneksi Carlo Boldin. Hallituksen
puheenjohtaja Olof Ödman sekä hallituksen jäsenet Pekka Pere, Alec
Gores ja Pekka Mäkelä valittiin uudelleen.

Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei
ole työsuhteessa Proha-konserniin tai Gores Technology Groupiin
maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 18.000 euroa vuodessa
kullekin.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Ulla Nykky.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2004 valtuutti
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
2.775.098,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 10.673.454
uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista
osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen
päättämin ehdoin. Määrä vastasi 20 % päätöshetken rekisteröidystä
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen enintään 850.000 optio-
oikeuden liikkeeseen laskemisesta, mutta valitun hallituksen
jäsenten yhtiökokouksessa esittämän toivomuksen mukaisesti
yhtiökokous ei jakanut optio-oikeuksia hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2004 hallitus
päätti myös olla jakamatta optio-oikeuksia.

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2003 tilinpäätöksen. Yhtiökokous
myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan
tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto /
tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee
kaksi poikkeusta: 1) Prohan hallituksen viidestä jäsenestä
ainoastaan kaksi on riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi heistä
ainoastaan toinen on riippumaton merkittävistä omistajista. 2)
Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös
hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön.
Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.proha.fi.

ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATION

Artemis-alakonserniin hankittiin uutta osakerahoitusta 9 milj.
dollaria tilikaudella. Järjestelyn jälkeen Prohan omistusosuus
yhdysvaltalaisesta Artemis International Solutions
Corporationinista (AISC) väheni 80 %:sta 57 %:iin.
Patrick Ternier AISC:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Artemis-alakonsernin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Patrick
Ternier 23.1.2004 alkaen.

AISC:n varsinainen yhtiökokous

Proha Oyj:n yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Artemis International
Solutions Corporationin yhtiökokous 30.11.2004 muutti yhtiön
hallituksen kokoonpanoa Artemiksen hallituksen esityksen
mukaisesti. Uuteen hallitukseen kuuluvat David Cairns uutena
jäsenenä sekä edelleen jatkavina Joseph Liemandt, Michael Murphy,
Olof Ödman, Steven Yager, Bengt-Åke Älgevik ja Pekka Pere.
Enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia (Cairns,
Liemandt, Murphy ja Ödman) ja Artemiksen hallituksen kokoonpano on
siten NASDAQ-markkinapaikan säännöksen mukainen.

AISC:n tilintarkastus

AISC:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Squar Milner
Reehl & Williamson LLP. AISC:n US Gaapin mukaisesti laadittavan
tilinpäätöksen tilintarkastus sekä siihen liittyvä SEC-raportointi
ovat 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta kesken. Proha Oyj:n
tilitarkastuksesta vastaa Ernst & Young Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-
arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen
ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-
listalla.

Prohan osakepääoma 1.1.2004 oli 13.875.490,20 euroa ja osakkeiden
määrä oli 53.367.270 kpl.

Norjalaisen Dovre International AS:n kauppaan liittyvässä
suunnatussa annissa merkittiin 7.850.000 Proha Oyj:n uutta osaketta.
Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 1.7.2004.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 500 uutta
osaketta tilikauden aikana. Osakemerkinnöistä 375 perustui vuoden
2002 A-optioihin ja 125 vuoden 2002 B-optioihin. Optio-ohjelmasta
päätti yhtiökokous 17.12.2001. Osakepääoman korotus merkittiin
kaupparekisteriin 11.10.2004.

Proha Oyj:n osakepääoma 31.12.2004 oli 15.916.620,20 euroa ja
osakkeiden määrä 61.217.770 kpl.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2004 antama
valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksesta on
käyttämättä 734.098,04 euroa mikä vastaa 2.823.454 osaketta ja 4,6
% rekisteröidystä osakepääomasta 31.12.2004. Valtuutus on voimassa
14.4.2005 asti.


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Proha Oyj:llä oli 30.12.2004 yhteensä 3.913 rekisteröityä
osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 30.12.2004 kaupankäynnin
alin kurssi oli 0,44 euroa ja ylin kurssi 1,15 euroa. Osakkeen
päätöskurssi 30.12.2004 oli 0,45 euroa. Yhtiön markkina-arvo
katsauskauden päättyessä oli noin 27,5 miljoonaa euroa. Osakkeen
vaihto katsauskaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 12,1
milj. euroa.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Prohan omistusosuus Artemiksessa on tilikauden päättymisen jälkeen
laskenut noin 55 %:iin Artemiksen optioilla tapahtuneiden
osakemerkintöjen jälkeen.

VUODEN 2005 NÄKYMÄT

Proha-konsernin alentunut kulutaso antaa myönteisen lähtökohdan
vuodelle 2005. Prohan johto ennakoi liikevaihdon kasvavan vuonna
2005 ja liiketuloksen olevan voitollinen.

HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään
omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

ARTEMIKSEN NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSJULKISTUS

Artemis-alakonserni julkisti tilinpäätöstiedotteensa 2.3.2004
Artemiksen tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan (FORM 8-K)
nähtävillä SEC:n internet-sivuilla osoitteessa
www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html nimellä
Artemis International.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus tilinpäätöstiedotteesta järjestetään
tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 3.3.2004 klo
12.00 World Trade Centerissä, Marskin sali-kabinetissa,
osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki.


Tilinpäätöksen luvut ovat tilintarkastamattomia
                                   
                                   
PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.-              
31.12.2004
                                   
                                   
TULOSLASKELMA                  1/04-12/04 1/03-12/03
                        (EUR 1000) (EUR 1000)
                                   
Liikevaihto                    65 714    76 792
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista          80       5
Liiketoiminnan muut tuotot              783     1 031
Materiaalit ja palvelut              -4 608    -6 188
Henkilöstökulut                 -50 379    -56 782
Poistot ja arvonalentumiset                      
 Suunnitelman mukaiset poistot           -614    -1 133
 Konserniliikearvon poisto            -2 066    -1 982
 Konsernireservin vähennys              14      36
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä       -2 667    -3 079
Liiketoiminnan muut kulut            -15 432    -17 766
                                   
Liikevoitto / -tappio               -6 508    -5 988
                                   
Rahoitustuotot ja -kulut               -60      141
                                   
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä,                
tilinpäätös-
siirtoja ja veroja                -6 569    -5 847
                                   
Tuloverot                      -719     -978
Laskennallisen verosaamisen/ verovelan                
muutos                        35      -78
                                   
Voitto (tappio) ennen vähemmistöosuutta      -7 252    -6 902
                                   
Vähemmistöosuus                   -212      715
                                   
Tilikauden (voitto) tappio            -7 464    -6 187
                                   
                                   
TASE                      31.12.2004 31.12.2003
VASTAAVAA                    (EUR 1000) (EUR 1000)
Pysyvät vastaavat                           
 Aineettomat hyödykkeet               336      463
 Konserniliikearvo                13 227    12 420
 Aineelliset hyödykkeet               817      997
 Sijoitukset                   1 095     2 114
Pysyvät vastaavat yhteensä            15 475    15 995
                                   
Vaihtuvat vastaavat                          
 Pitkäaikaiset saamiset              1 081      448
 Lyhytaikaiset saamiset             21 966    21 120
 Rahoitusarvopaperit                 0      80
 Rahat ja pankkisaamiset             5 069     7 058
Vaihtuvat vastaavat yhteensä           28 116    28 706
                                   
VASTAAVAA YHTEENSÄ                43 591    44 701
                                   
                                   
VASTATTAVAA                              
Oma pääoma                              
 Osakepääoma                   15 917    13 875
 Ylikurssirahasto                11 412     2 964
 Edellisten tilikausien voitto (tappio)     -6 794     -796
 Tilikauden voitto (tappio)           -7 464    -6 187
 Pääomalaina                            0
Oma pääoma yhteensä                13 070     9 857
                                   
Vähemmistöosuus                    70     1 081
                                   
Konsernireservi                    0      254
                                   
Pakolliset varaukset                 190      88
                                   
Vieras pääoma                             
 Pitkäaikainen vieras pääoma           4 980     4 317
 Lyhytaikainen vieras pääoma           25 280    29 104
Vieras pääoma yhteensä              30 260    33 421
                                   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ               43 591    44 701
                                   
                                   
PROHA-KONSERNIN TUNNUSLUVUT          1/04-12/04  1/03-12/03
                                   
Liikevaihto (1000 eur)              65 714    76 792
                                   
EBITDA*                      -3 842    -2 909
 % liikevaihdosta                -5,8 %    -3,8 %
                                   
EBITA**                      -4 456    -4 042
 % liikevaihdosta                -6,8 %    -5,3 %
                                   
EBIT***                      -6 508    -5 988
 % liikevaihdosta                -9,9 %    -7,8 %
                                   
Tulos ennen satunnaisia eriä,                     
 tilinpäätössiirtoja ja veroja          -6 569    -5 847
 % liikevaihdosta                -10,0 %    -7,6 %
                                   
Katsauskauden tulos                -7 464    -6 187
 % liikevaihdosta                -11,4 %    -8,1 %
                                   
* Liiketulos ennen poistoja                      
** Liiketulos ennen konserniliikearvon                
poistoja
*** Liiketulos                            
                                   
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1000 euroa       6 810     7 920
 % liikevaihdosta                10,4 %    10,3 %
                                   
Henkilöstö kauden lopussa              525      619
Henkilöstö keskimäärin                569      642
                                   
1) Osakkeiden määrä keskimäärin        57 313 830  52 615 215
1) Tulos / osake, eur               -0,13     -0,12
                                   
2) Optio-oikeuksilla laimennettu osakkeiden              
määrä keskimäärin               58 473 243  53 128 712
2) Tulos / osake, eur            *)     *)
                                   
*) Laimennusvaikutuksella oikaistua 
tulos/osake-tunnuslukua ei ole
esitetty, koska se muodostuisi
paremmaksi kuin laimentamaton tunnusluku               
                                   
3) Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa    61 217 770  53 367 270
3) Oma pääoma / osake, eur             0,21     0,18
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Liikevaihdon jakauma maittain         1/04-12/04  1/03-12/03
                                   
Iso-Britannia                   8,8 %    11,5 %
Italia                       9,1 %     7,8 %
Japani                       6,3 %     7,1 %
Norja                       34,0 %    30,5 %
Ranska                      10,0 %     9,5 %
Saksa                       4,3 %     4,4 %
Singapore                     1,7 %     1,3 %
Suomi                       11,0 %     9,9 %
Yhdysvallat                    14,8 %    18,0 %
Yhteensä                     100,0 %    100,0 %
                                   
                                   
Liikevaihto tuotetyypeittäin         1/04-12/04  1/03-12/03
                                   
Kertaluonteiset lisenssituotot           17 %     16 %
Jatkuvat lisenssituotot               23 %     21 %
Palvelutuotot                    60 %     63 %
Yhteensä                      100 %     100 %
                                   

RAHAVIRTALASKELMA               1/04-12/04  1/03-12/03
                       (EUR 1000)  (EUR 1000)
Liiketoiminnan rahavirta                       
  Liiketulos                  -6 508    -5 988
  Oikaisut liiketulokseen                      
    Poistot ja arvonalentumiset        2 680     3 079
    Käyttöomaisuuden ja osakkeiden                
    myyntivoitot ja -tappiot          -351     -121
    Muut oikaisut                 -5     -385
   Nettokäyttöpääoman muutos          -2 570     -363
   Liiketoiminnan rahoituserät, netto       230      236
   Välittömät verot               -1 203     -748
Liiketoiminnan rahavirta             -7 727    -4 290
                                   
Investointien rahavirta                        
  Investoinnit aineellisiin ja                   
  aineettomiin hyödykkeisiin           -306     -493
  Tytär- ja osakkuusyritysten                    
  luovutuksesta johtuva rahavirta          0      150
  Muut saadut rahavirrat              420      63
Investointien rahavirta               114     -280
                                   
Rahoituksen rahavirta                         
  Maksullinen osakeanti             6 564      938
  Lyhytaikaisten lainojen nostot         4 847     5 379
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut    -2 983    -5 972
  Pitkäaikaisten lainojen nostot          223      151
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -134    -1 030
  Pääomalainojen takaisinmaksut           0     -102
  Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys   -2 500       
  Maksetut osingot                -393     -401
Rahoituksen rahavirta               5 624    -1 037
                                   
Rahavarojen muutos                -1 989    -5 608
                            0       0
Rahavarat kauden alussa              -7 058    -12 666
Rahavarat kauden lopussa              5 069     7 058
Rahavarojen muutos                -1 989    -5 608


TULOSLASKELMA                           
(Miljoona euroa)                           
           2004          2003          
            Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3  Q2  Q1
Liikevaihto     17,3 14,5 17,0 16,9 19,4 17,2 18,1 22,1
Liiketoiminnan muut                        
tuotot        0,2  0,2  0,4  0,0  0,5  0,2  0,1  0,3
Materiaalit ja                           
palvelut       -1,1 -0,8 -1,3 -1,4 -1,3 -1,4 -1,5 -2,0
Henkilöstökulut   -12,3 -11,8 -13,1 -13,3 -13,7 -13,6 -14,3 -15,2
Poistot ja                          
arvonalentumiset                          
 Suunnitelman                           
 mukaiset poistot  -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
 Konserniliikearvon
 poisto       -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Poistot ja                             
arvonalentumiset                          
yhteensä       -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,8 -0,8 -0,7 -0,8
Liiketoiminnan muut                        
kulut        -3,9 -3,6 -3,8 -4,2 -5,3 -3,5 -4,7 -4,3
                                  
                                  
Liikevoitto / -                          
tappio        -0,4 -2,2 -1,3 -2,5 -1,0 -2,0 -3,0  0,1
                                  
Rahoitustuotot ja                         
-kulut        0,3 -0,3 -0,2  0,2  0,4  0,1  0,0 -0,4
                                  
Voitto (tappio)                          
ennen satunnaisia                         
eriä, tilinpäätös-                         
siirtoja ja veroja  -0,2 -2,5 -1,5 -2,4 -0,6 -1,9 -3,0 -0,3
                                  
Tuloverot      -0,3  0,0 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -0,1

Voitto (tappio)                          
ennen                               
vähemmistöosuutta  -0,4 -2,5 -1,6 -2,7 -0,8 -2,3 -3,4 -0,5
                                  
Vähemmistöosuus    0,0 -0,2  0,2 -0,2  0,2  0,3  0,4 -0,2
                                  
Katsauskauden                           
voitto (tappio)   -0,5 -2,7 -1,4 -2,9 -0,6 -2,0 -3,0 -0,7
                                  
EBITA         0,1 -1,7 -0,8 -2,1 -0,5 -1,5 -2,6  0,6


<< Takaisin